Algemene contract/huur/facturatievoorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het verhuurde materieel door Verhuur Remmerie. Behoudens schriftelijke goedkeuring door Verhuur Remmerie, zullen de algemene voorwaarden van de huurder, zelfs indien medegedeeld, buiten beschouwing worden gelaten in de mate dat zij zouden afwijken.

2. Duur van de verhuur: Zelfs in het geval van een levering en/of recuperatie door Verhuur Remmerie (hierna « de verhuurder »), zal de huurperiode lopen vanaf de dag waarop de verhuurde goederen het magazijn van de verhuurder verlaten tot op het ogenblik dat deze worden teruggebracht. De voorgestelde huurprijzen zijn geldig voor een periode van vier dagen, met inbegrip van de dag van levering of afhaling en de dag van terugkeer of recuperatie. Elke bijkomende dag wordt beschouwd als een volledige dag van verhuring, waarbij 50% van de voorgestelde huurprijs per bijkomende dag verschuldigd is. Het afhalen en terugbrengen dient te gebeuren op een werkdag tijdens de openingsuren van de verhuurder. Onder « werkdag » wordt begrepen elke dag van de week, uitgezonderd zaternamiddag, zon- en feestdagen, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.

3. Transport en levering: de huurder of zijn aangestelde kan de gehuurde goederen zelf afhalen en/of terugbrengen. In dergelijk geval zullen de kosten en het risico met betrekking tot het transport, het laden of lossen en/of het (de)monteren van de gehuurde goederen ten laste van de huurder zijn. De gehuurde goederen kunnen eveneens geleverd en/of opgehaald worden door de verhuurder, mits betaling van een transportkost. De huurder wordt geacht het correcte leveringsadres te hebben doorgegeven en aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid zal de verhuurder ofwel de goederen ter plaatse afzetten onder de volledige verantwoordelijkheid van de huurder of de goederen terug meenemen naar zijn magazijn om diefstal en andere risico’s uit te sluiten. Elke extra transportkost hieruit vloeiend wordt aangerekend aan de  huurder. Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het leveren van de goederen op een later tijdstip dan overeengekomen, ongeacht er overmacht plaatsgevonden heeft. De leveringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlinteresten of schadevergoedingen, noch tot annulering of terugbetaling van de bestelling. De nodige stadsvergunningen of andere vergunningen zijn ten laste van de huurder en worden in regel gebracht door de huurder.

4. Gehuurde goederen: De gehuurde goederen worden geleverd in goede staat. De huurder kan om een tegensprekelijke telling en/of onderzoek verzoeken van de gehuurde goederen ten laatste op het ogenblik van afhaling of levering. Eventuele gebreken dienen op dat moment schriftelijk opgesteld te worden en ondertekend zijn door de magazijnier of chauffeur van dienst. In ieder geval dienen schadegevallen gemeld te worden aan de verhuurder vóór de start van het feest. Elk later of niet-schriftelijk bezwaar wordt niet in overweging genomen. Indien een artikel tijdens het transport door de verhuurder stuk geraakt, is de verhuurder niet verplicht om dat artikel te vervangen en zal er een creditnota opgemaakt worden van ten hoogste de gefactureerde huurprijs van het artikel.

5. Teruggave van de gehuurde goederen: De huur eindigt op de overeengekomen datum zonder dat de huurder zich op een stilzwijgende verlenging kan beroepen. De gehuurde goederen dienen gesorteerd ingeleverd te worden, in voorkomend geval, in de transportbakken of de verpakking hiervoor voorzien, in de staat waarin de huurder deze ontvangen heeft. Bestek en borden dienen gespoeld te zijn. In geval van terugname van de gehuurde goederen door de verhuurder, dienen deze bovendien toegankelijk en ladingklaar te zijn. Bij gebreke hieraan, zal de huurder aansprakelijk worden gesteld tot betaling van de arbeidskosten voor de (de)montage en/of het laden of lossen van 75€ excl 21% btw per begonnen halfuur voor een dergelijke dienst. Bij voorafgaande schriftelijke verwittiging hanteert de verhuurder een vaste kost van 50€ excl 21% btw per begonnen halfuur. De prijzen zijn van toepassing onder normale omstandigheden van levering en transport op de plaats van bestemming (bv: eenvoudige toegang, gelijkvloers, etc. deze opsomming is niet-limitatief). Deze bijkomende kosten kunnen niet betwist worden. Bovendien, indien de gehuurde goederen niet klaar staan en de planning van de verhuurder hem niet toelaat de goederen onmiddellijk terug te nemen, waardoor hij op een later tijdstip dient terug te komen, zal een tweede gelijke transportkost aangerekend worden ten laste van de huurder. De telling en het kwalitatief onderzoek van de gehuurde goederen zullen gebeuren in de magazijnen van de verhuurder. Eventuele gebreken of indien niet voltallig zal de verhuurder hiervan de huurder op de hoogte stellen binnen de maand vanaf teruggave, waarvan een bijkomende factuur voor de tekortkomingen zal opgesteld worden ten laste van de huurder. De huurder kan verzoeken, per e-mail en verstuurd alvorens de huur een einde neemt, dat de telling en het kwalitatief onderzoek tegensprekelijk zou gebeuren ter plaatse. Bij gebreke aan een dergelijk verzoek of afwezigheid van de huurder bij recuperatie, wordt de huurder geacht de telling en het kwalitatief onderzoek te hebben aanvaard. Aan het gehuurde goed mag niet gezaagd, gespijkerd of geschilderd worden of zelfklevers gebruikt worden noch enig ander verandering aanbrengen.

6. De huurder verbindt zich ertoe alle gehuurde goederen te beschermen tegen hevige wind, regen, storm, hagel en andere weersomstandigheden die het goed zou kunnen beschadigen. De huurders zullen alles in het werk stellen om de goederen in dezelfde staat terug te bezorgen aan de verhuurder. De huurders zijn aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan de goederen. Alle gehuurde goederen die niet worden ingeleverd of beschadigd zijn, ongeacht de oorzaak hiervan, met inbegrip van diefstal, brand of andere gebeurtenis, zullen aangerekend worden aan de waarde van de aankoopprijs vermeerderd met 25%. Het is geen vereiste dat het goed daarbij volledig werd vernietigd. Van zodra er sprake is van lichte beschadiging is de verhuurder gerechtigd op de integrale vergoedingen zoals in dit artikel bepaald. Alle bijkomende directe en indirecte (on)kosten waaronder eventuele schadevergoedingen naar de daaropvolgende huurder(s) toe of de leveringskosten van het vervangend goed, vallen integraal ten laste van de huurder.

7. Betalingsmodaliteiten: Tenzij anders overeengekomen, dient er bij reservatie van de goederen een voorschot betaald te worden van 60% van het offertebedrag. Niet betaling van het voorschot geeft niet het recht om de order te annuleren zonder een uitdrukkelijk en geschreven annuleringsaanvraag. De huurder kan na bevestiging de reservatie reduceren met een maximum van 10% van het offertebedrag. Restsaldo conform het offertebedrag zal per factuur opgevraagd worden en dient in zijn geheel vereffend te zijn op ten laatste 3 dagen vóór levering. Bij een offerte kan een waarborg gevraagd worden. Het bedrag van de waarborg wordt bepaald bij de opmaak van de offerte. De waarborg wordt terugbetaald an de huurder indien de goederen geen beschadigingen vertonen en alle transportbakken, die nodig waren voor de bescherming of transporteren van onze goederen, retour gebracht zijn. Bij gebreke aan ontvangst van de volledige betaling, kan de verhuurder weigeren de gehuurde goederen te leveren of mee te geven. De facturen dienen per overschrijving betaald te worden. Alle op de vervaldag niet-betaalde facturen brengen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele interest met zich mee van 10% per begonnen maand vertraging. Naast deze interest zal elke op de vervaldag onbetaalde som van rechtswege vermeerderd worden, als forfaitaire schadevergoeding, met 15% met een minimum van 75 EUR.

8. Aansprakelijkheid: De huurder erkent in kennis te zijn gesteld van de veiligheidsvoorschriften voor de opstelling, de afbouw en het gebruik van de gehuurde goederen. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk zijn voor ongevallen veroorzaakt aan de huurder of aan derden zowel aan personen, dieren of goederen noch voor schade veroorzaakt tijdens de huurperiode, zelfs niet in geval van verborgen verbreken aan de goederen.

9. Annulering door de klant: In geval van annulering vanaf het moment dat de huurder zijn/haar offerte bevestigd heeft en tot 7 dagen voorafgaand aan de voorziene datum van aanvang van de huur, zal de huurder gehouden zijn tot betaling gelijk aan 50% van het offertebedrag, m.u.v. de transportkosten. In geval van annulering minder dan 7 werkdagen voorafgaand aan de voorziene datum van aanvang van de huur, zal de huurder gehouden zijn tot betaling van het offertebedrag, m.u.v. de transportkosten. Voor totaalprojecten waarbij de huurder opteert voor opbouw en/of afbouw door de verhuurder gelden andere annuleringsvoorwaarden waarbij in geval van annulering meer dan 30 werkdagen voorafgaand aan de voorziene datum van aanvang van de huur, de huurder gehouden zal worden tot betaling van een vergoeding gelijk aan 50% van het hoogste offertebedrag. In geval van annulering minder dan 30 werkdagen voorafgaand aan de voorziene datum van aanvang van de huur, zal de huurder gehouden zijn tot betaling van het volledig offertebedrag. Voorschotten worden in geen enkel geval of uitzondering terugbetaald, zelfs in geval van overmacht; overlijden, plotse ziekte, vulkaanuitbarsting, aardbeving, overstroming, tsunami, meteoorinslag, pandemie, ... deze opsomming is niet-limitatief. Ook bij overmacht blijven de annulatievergoedingen en kosten gelden.

10. Ontbinding: Verhuurder heeft het recht om bij ernstige tekortkomingen van de huurder de overeenkomst/offerte/huurperiode te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst en de goederen terug te halen waar deze zich ook mogen bevinden. Onder tekortkoming verstaan we verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet betaling van de facturen, verkoop aan derden, het zichzelf toe-eigenen etc... deze opsomming is niet-limitatief. Alle directe en indirecte (on)kosten hieruit vloeiend zijn onbetwistbaar en worden gefactureerd aan de huurder. Deze kosten zijn onmiddellijk te betalen, na ontvangst van de factuur. De huurder kan op zijn beurt geen schadevergoeding of andere vergoeding eisen van de verhuurder.

11. Eigendom: Verhuurder behoudt te allen tijde het eigendomsrecht van de goederen. De gehuurde materialen kunnen geen voorwerp uitmaken van enig beslag door de huurder of derden. De verhuurder kan en mag te allen tijde zijn Algemene huurvoorwaarden aanpassen. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend.

12. Tarieven: Alle vermelde tarieven in elke communicatie en platform zijn uitgedrukt in Euro, per stuk en exclusief 21% btw, exclusief transport, opbouw en afbouw tenzij anders vermeld. Eventuele bijhorende afbeeldingen zijn louter illustratief bedoeld en kunnen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de huurprijs. Dit om de mogelijkheden van ons artikel uit te beelden met dien verstande dat afwijkingen niet tot de aansprakelijkheid van de verhuurder kan leiden. Voorbeelden van dergelijke kunnen zijn, maar niet beperkt tot: afwijkende kleuren, afwijkend design, lichtinval van de foto, alternatieve verbruiksmaterialen, etc...

13. Publiciteit: De verhuurder heeft het recht om gebruik te maken van de referenties van de huurder zoals foto’s, video’s en teksten van de evenementen voor eigen marketingdoeleinden zowel beschrijvend als visueel. De verhuurder zal hierbij de vermelding maken van de fotograaf en/of professioneel planningbureau.

14. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht: De Vrederechter van het 1ste kanton van Kortrijk of de Rechtbank van Eerste Aanleg West- Vlaanderen Afdeling Kortrijk zullen exclusief bevoegd zijn voor de interpretatie of uitvoering van de huurovereenkomsten met de verhuurder. Het Belgisch recht is van toepassing. Telefoongesprekken worden opgenomen en kunnen gebruikt worden voor verdediging in de rechtbank.